L.dz. 2 /2023                                                                                                   Rzeszów, 03-01-2023 r.ZawiadomienieZarząd Rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 24.01.2023 r. (tj. wtorek) na godzinę 19ºº, z ważnością podjętych uchwał bez względu na liczbę uczestników – Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie, na które zaprasza Członków naszego Oddziału.
Zebranie, odbędzie się w siedzibie Oddziału w Rzeszowie, ul. Żwirki i Wigury 8.
Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, która wraz z opłaconą składką członkowską za rok 2023 (w wysokości 100 zł) z uwzględnieniem §18 pkt. 2 Statutu ZKwP oraz dokumentem tożsamości stanowią podstawę wydania mandatu.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie Oddziału rzeszowskiego o co najmniej rocznym stażu członkostwa w Związku. Członkowie nie spełniający tych wymogów, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu z głosem doradczym.

Proponowany porządek Zgromadzenia:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezydium i protokolanta.
3.    Uchwalenie porządku obrad.
4.    Wybór Komisji:
•    Mandatowej
•    Wnioskowej
5.    Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
6.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7.    Sprawozdania za rok 2022:
•    Zarządu Oddziału
•    Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
•    Finansowe.
•    Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
•    Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
8.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.    Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok 2022 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
10.    Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2023.
11.    Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
12.    Wolne wnioski i dyskusja.
13.    Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uwaga: Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków rzeszowskiego Oddziału z 11.02.2022 do wglądu w siedzibie Oddziału w dniach 18-19.01.2023. w godz. od 17.30 do 20.00.

w imieniu Zarządu Oddziału
Przewodnicząca
Anna Rogowska

Początek strony